Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שוק ההון’

רקע  (הועתק מאתר האוצר)

בחודש אפרל 2004 מינה שר האוצר צוות עבודה בין-משרדי, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שימליץ על הפעולות הדרושות בכדי לבסס מבנה תחרותי בשוקי ההון והכספים בישראל. צוות העבודה כלל את נציגי כל הרשויות האחראיות להסדרה ולפיקוח של פעילות שוק ההון בישראל, ובכלל זה – משרד האוצר, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך, רשות הגבלים עסקיים ומשרד המשפטים.

מטרת ההמלצות המפורטות בדו"ח היא להביא, תוך מספר שנים, להפחתת הריכוזיות המאפיינת את שוק ההון ולצמצום ניגודי העניינים המובנים בפעילותם של הגופים הפועלים בו. להערכת הצוות, המדובר בשלב ראשון וחיוני בפתיחת שוק ההון לתחרות, שתתרום ליעילות בפעילות המשקית הריאלית, תהווה גורם מרכזי בהאצת הצמיחה ותביא לגידול ברווחת הציבור.

המשך…

Read Full Post »