Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רמי ויטנברג’

פתח דברקול קורא

מטרת המסמך- העלאה בכתב רעיונות והיבטים בכל הקשור בקונפליקט הסורי ישראלי.

פתרון הבעייה של רמת הגולן יוביל לחתימה מיידית של הסכם שלום בין סוריה לישראל.

הבעייה הפלשתינית, בעלת חשיבות רבה יותר, מקיפה יותר, מורכבת יותר. הבעיה הסורית

ממוקדת, מוגדרת ופשוטה לאין שעור מהבעיה הפלשתינית.
ההסכם עם סוריה יחתם כאשר שני הצדדים יגיעו למסקנה כי הסכם שלום, כסוף התהליך,

ישנה לטובה בצורה קיצונית, את אורח החיים באזורינו. הסכם יחתם כשאנו הישראלים נבין כי

המפתח לעשיית השלום הוא בידינו. כשנבין שקיימת אלטרנטיבה למצב הקיים אלטרנטיבה

הרבה יותר טובה ובצורה קיצונית. הטמעת תחושה זו תוביל למהלכים מצידנו לקראת הסורים.

מהלכים, שבראיה לטווח ארוך, יוכיחו עצמם כפורצי דרך למען רווחת היושבים בישראל.

הסכמים נעשים ונחתמים על ידי ראשי מדינות. מסמך זה מציע כאן תהליך הפוך.

תהליך הדברות בין העמים. תהליך של החלפת רעיונות, דעות, מאוויים, רצונות, טענות…

איננו באים לפתור את בעיות העולם. יש כאן נסיון לבדוק, באמצעות רב-שיח או יותר נכון רב-

תכתובת, האם ניתן להגיע להסכם על חבל ארץ בשטח של 5% משטח מדינת ישראל (לפני

.(67
המסמך יתמקד במספר היבטים ויראה כי ניתן להגיע להבנות.
המסמך יגיע בוודאי לשכנינו הערבים. לא רק השכנים שגרים במדינת ישראל, אלא (וחשוב

ביותר), כך אנו מקווים, לשכנינו הסורים. האם יוכלו להגיב בצורה חופשית ?

המשך…

Read Full Post »

איתן כבל מבקש להוציא את שתי המפלגות הערביות בל"ד ורע"מ-תע"ל מחוץ לחוק.
 
האם מצע שתי מפלגות אלו כולל פיסקה האומרת שהן אינן מכירות במדינת ישראל?
 
במידה ולא, ישקול נא שנית המזכיר הנכבד של תנועתי, את צעדיו (הנמהרים) לפני שהוא מבקש לשלול קיום מפלגה זו או אחרת.
 
בתקופה זו של לחימה, אנו מוציאים מקרבינו את כל רגשותינו וריגושינו הפטריוטיים.
עינינו מזילות דימעה (ובצדק) למראה חיילים העוזבים משפחות, חברות, רעיות טריות ויוצאים לעזה.
 
אבל, וזה קשור גם לאיתן כבל, אני מקבל תפוצות מייל של קוראי "הארץ" המבקשים לגרש את גידעון לוי- כתב הארץ בחשד שהוא מרעיל את אזרחינו הטהורים בכתבות פרו פלשטיניות.
 
איתן כבל נמצא כמובן, גם הוא, בשלב הריגושים.
הוא לא רוצה לראות מפלגות ערביות שאינן מתנהגות "יפה" ו"באחריות" לאומית.
 
האם איתן כבל חושש ששתי המפלגות הערביות ישפיעו לרעה על היהודים שבנו עד כדי כך שנתרגז ונעשה שפטים בערבים?
   המשך…

Read Full Post »

רקע  (הועתק מאתר האוצר)

בחודש אפרל 2004 מינה שר האוצר צוות עבודה בין-משרדי, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שימליץ על הפעולות הדרושות בכדי לבסס מבנה תחרותי בשוקי ההון והכספים בישראל. צוות העבודה כלל את נציגי כל הרשויות האחראיות להסדרה ולפיקוח של פעילות שוק ההון בישראל, ובכלל זה – משרד האוצר, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך, רשות הגבלים עסקיים ומשרד המשפטים.

מטרת ההמלצות המפורטות בדו"ח היא להביא, תוך מספר שנים, להפחתת הריכוזיות המאפיינת את שוק ההון ולצמצום ניגודי העניינים המובנים בפעילותם של הגופים הפועלים בו. להערכת הצוות, המדובר בשלב ראשון וחיוני בפתיחת שוק ההון לתחרות, שתתרום ליעילות בפעילות המשקית הריאלית, תהווה גורם מרכזי בהאצת הצמיחה ותביא לגידול ברווחת הציבור.

המשך…

Read Full Post »