Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 26th ב-יוני, 2009

לכבוד חברות וחברי מפלגת העבודה היקרים!

ח.נ.,
הנדון- חוקה חדשה למפלגה חדשה-ישנה

1. הנני מצרף בזה נוסח חוקה מוצעת כנגד הצעת החוקה שהוצעה על ידי היו"ר.

2. החוקה המוצעת מבקשת לערוך רפורמה פרוצדורלית-מהותית במפלגה, לאור לקחי העבר, תוך הפיכת סדרי העדיפויות אל מול אלה המוצעים על ידי מר ברק.

3. במקום היו"ר המוצב במרכז החוקה המוצעת על ידי מר ברק – מוצבים כעת ערכי המפלגה, החברות והחברים במרכז הדברים.

4. במקום העמקת התאבנות התהליכים הרעיוניים-מעשיים, באמצעות ריכוז כוח בידי היו"ר על ידי ועידה מסורבלת אחת – הפרדת רשויות היוצרת בהכרח השתתפות רעיונית-מעשית אמיתית – תהליך פרוצדורלי-מהותי חדש.

5. הזמן קצר. אני תקווה כי בהצעה זו, הדרושה כמובן דיון וליבון מעמיק, יהא לעזר.

בכבוד רב וברכת חברים
ד"ר אלון גלעדי, עו"ד

הצעת חוקה חדשה למפלגת העבודה

Read Full Post »