Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 29th ב-אפריל, 2009

1) רקע להקמת "ועדת מגידור":
הועדה לבחינת מבנה הממשל בישראל הוקמה ב- 6/7/2005. הועדה התבקשה לבדוק את מבנה הממשל בישראל , לדון בחלופות האפשריות לשינוי שיטת הממשל ומידת התאמתן לצרכי המדינה.
זאת, מתוך מגמה להגביר את היציבות והיעילות השלטונית. הועדה פעלה בחסות האקדמית של אוניברסיטת תל אביב בראשות הפרופ' איתמר רבינוביץ.
בראש הועדה עמד פרופ' מנחם מגידור.
בסוף שנת 2006 מסרה הועדה את הדו"ח המסכם שלה.

2) כשלי השיטה הקיימת:
הועדה מציינת בדו"ח שלה את כשלי השיטה הקיימת. הכשלים באים לידי ביטוי ב:
א. חוסר יציבות שלטונית ופיצול פוליטי גדול.
ב. כשלון עקרון האחריותיות הפוליטית והציבורית.
ג. חוסר ענייניות ויושרה בתהליך קבלת ההחלטות.
ד. העדר כלי עזר שלטוניים לקבלת החלטות.
ה. הפיקוח הפרלמנטרי על הרשות המבצעת לקוי במקרים רבים.
המשך…

Read Full Post »

לאחרונה נתפרסם מאמר חשוב של פרופ' אפרים ענבר ב- besa center perspectives papers no.70, 23/2/2009; במאמר זה מנסה פרופ' ענבר לסכם בקצרה את הסיבות לירידתה של מפלגת "העבודה" , באופן כללי ובבחירות לכנסת, 2009.
נוכל לומר בקצרה יתירה כי הסיבות נעוצות בגורמים הבאים:
1) נטישת אידיאולוגיה קולקטיביסטית (כולל ערכים של שרות צבאי ויישוב ארץ ישראל)
2) התרחקות מערכים יהודיים מסורתיים.
3) הזדהות עם שכבות סוציו-אקונומיות עשירות, ונטישת שכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.
4) נטישת ערכי ירושלים כבירת ישראל.
5) הזדהות והשלמה עם תהליך אוסלו הכושל.
6) כ"כ, "העבודה" נכשלה ביצירת סינכרוניזציה עם שינויים דמוגרפיים בישראל.

כל אלה, גרמו, בקצרה יתירה ל:
א. ירידת כוחה ועוצמתה של "העבודה".
ב. הפיכתה למפלגה שולית בפוליטיקה הישראלית.
המשך…

Read Full Post »