Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 15th ב-אוגוסט, 2008

"הרשויות המקומיות הן אחד היסודות העיקריים של כל משטר דמוקרטי" קובעת האמנה האירופאית לשלטון עצמי מקומי. הרשות המקומית – עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית – היא אם כן הסמכות השלטונית הקרובה ביותר לאזרחים, ומשפיעה במידה רבה על איכות חייהם.

אחת לחמש שנים מתקיימות בחירות למועצת הרשות המקומית. מאז 1996 הוחלט על הצבעה מפוצלת: לראש הרשות מחד (ראש המועצה או ראש עיר) ולמועצה מאידך. החלטה זו בדבר בחירה ישירה לראשות העיר, החלטה המהווה מעבר מדגם של משטר פרלמנטרי לדגם של משטר נשיאותי, תרמה לניתוק הפוליטיקה המקומית מן הפוליטיקה הארצית-מפלגתית, והפכה את ההצבעה לראש הרשות להצבעה לגופו של מועמד, ללא התייחסות אידאולוגית של ממש, תוך הדגשת אלמנט האחריות האישית של ראש הרשות כלפי התושבים. 

המשך…

Read Full Post »